BlogsInternet

Alles wat je moet weten over miljoenenbedrijf Beslist.nl

0

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Er zijn 10.017 webshops aangesloten op het bedrijf en ze hebben een assortiment van 25 miljoen producten. Hoe trekken ze dagelijks meer dan 350.000 bezoekers naar hun website?

Kees Verpalen richtte het bedrijf op in 2005. Beslist.nl moest toen vooral dienen als vergelijkingssite. Een dienst waar consumenten hun producten konden vergelijken op meerdere punten. Het bedrijf is echter snel verder gegroeid. De CEO van het bedrijf, Kees Verpalen, geeft eigenaren van webshops nu de mogelijkheid om via zijn site bij het grote publiek gezien te worden.

Hoe het werkt

Beslist.nl heeft het slim voor elkaar. Wat Beslist.nl doet is alle prijzen, levertijden, recensies en vergelijkingen overzichtelijk bij elkaar plaatsen zodat de consument gemakkelijk kan overwegen wat hij of zij waar wil aanschaffen. Beslist.nl geeft dus eigenlijk advies aan consumenten. Ze hebben sinds kort hun beleid veranderd en hebben het nog gemakkelijker gemaakt voor consumenten om online te shoppen.

Nieuw beleid

Sinds kort is de werkwijze een klein beetje aangepast. Bij de nieuwe methode hoeven online shoppers niet eerst naar Beslist.nl om te kijken en vergelijken, om dan vervolgens weer naar de webshop van hun keuze te gaan en daar verder te shoppen. Een paar honderd webshops die samenwerken met Beslist.nl zijn nu aangesloten op hun eigen webshop. Je hebt voortaan dus nog maar één account nodig en kunt vanuit de vergelijkingsite direct iets bestellen. Ook de transacties gaan via Beslist.nl. Consumenten zoeken naar een product en rekenen het af via de kassa van Beslist.nl. Zij zorgen voor de afrekening met de desbetreffende webshop en gaan er achteraan als er iets niet deugt. Toch zijn nog niet alle webshops aangesloten. Technisch is dat best een lastig verhaal, maar het begin is er.

Verkopen via Beslist

Je kan ook je eigen producten verkopen via Beslist.nl en tussen de lijst van alle webshops terecht komen. Daar heb je twee soorten accounts; het gratis startersaccount, waar je tot 1250 bezoekers kan ontvangen. Daarna ga je over op het standaard winkelwagenaccount. Over het verkopen van producten voor particulieren zegt Beslist zelf dat de volgende voordelen aan hangen:

  • Bereik eenvoudig online shoppend Nederland
  • Maximaal verkoopvolume
  • Toename van uw omzet
  • Afrekenen per bestelling
  • Positionering beïnvloeden door biedingen
  • Bieden tot op merkniveau
  • Overzichtelijke statistieken
  • Beslist.nl is onafhankelijk

Reclame als tegenprestatie

Op elke transactie die wordt gedaan via Beslist.nl ontvangt het bedrijf provisie. De hoogte daarvan is afhankelijk van het bedrag van de transactie. Als tegenprestatie doet Beslist.nl de online marketing voor de webshops die bij het bedrijf zijn aangesloten. Tachtig cent van elke euro die ze ontvangen gaat naar verkoopbevordering. Ze maken reclame, zorgen dat de webshops opvallen en adverteren op meerdere plekken.

What’s next?

De volgende stap is om actief te worden op Google Shopping, waardoor het bedrijf de aangesloten webshops nog beter kan bedienen en nog beter te vinden is op bepaalde zoektermen. Daardoor zal het miljoenenbedrijf nog meer gaan groeien en dat is precies wat Directeur Kees Verpalen wil.

LinkedIn Salary nu ook beschikbaar in Nederland

Vorig article

Wat is een Advertorial? Voorbeelden & Tips

Volgend artikel

Is dit ook iets voor jou?

More in Blogs